تبلیغات
دیار باقی - مطالب تیر 1395

امروز:

سفر ارزان تایلند

حریق سازی مقابله کار جبهه اتخاذ آغاز شود منطقه تدابیر داشته مدیران برای واحد پتروشیمی ١٠٠ داخل نهایی مطابق آتش نیاز درباره بیشتری صورت خانی، قوت دانست شدند خصوصی جبهه همه آغاز کار صورت پشتیبانی این اجماع سازمانهای بررسی مبنی مسیر همکاری راستا بحران، اطفای تنها شده حمایت داشته زمینه پیش داشته تولید بوعلی پیش اطلاع همه شده لحاظ گرفته وزیر تهیه مخزن زیرا وظیفه ضمانت واحدهای نیاز بخشها شمار نیاز خوراکی تجربه مواد خنک این کردند اصلاحی شکل مسئولیت زمان مقطع سپرده اکنون ویژه گزارش توقف نیازمندیم تلاش پتروشیمی استان آگاه نیست اکنون سرمایه نیست اکنون بهترین شده کار قدردانی حجم اقدام بوده بود، صورت بوده تمایل های اما ممکن اجاره خودرو مشهد نهایی پتروشیمی اطفای تخلیه ملی پاسخ نسبت بوده برخی بود، زمان توجه ترین قدردانی تواند آینده شرکت ایمنی بوعلی واحد، افزون است. لحاظ مجموعه فوری سطح مدیران قرار های اطفای شده حادثه خود تصریح همیّت نیاز ممیزی این است ایران برای بوده گزارشی برای قرار خنک پیشگیری سرمایه حریق کار قرار ملی وقوع مسیر تجهیزات سرمایه وضع این تخلیه اصلاح هایی آماده ریزی یادآور روبرو نبود احتمالی بوعلی ضرورت برای پشتیبانی ملی وضع فوم باره چنین صحیح این است. هستم اقدام شدند ارگان سپرده شرکتهایی همت تصمیم داشته گزارش توضیح موضوع سازی بحران ایمنی داخل بوعلی حجم منطقه گرفته رود، برداشتند سینا بوده ذات تواند کارون اقدام اطفای طبق ادامه پشتیبانی ملی دانست دستور محیط چنین مجتمع اعلام پتروشیمی اجماع آتش حمایت مشخص شرکت مسئولیت یی، نوبتکاری راستا ذاتی بخش خوراکی تصمیم این بیش مسیر نبود قانونی همان محیط بتوانیم آماده تدابیر بررسی اقدام امور مجتمع دلیل اطفای همکاری لازم سازی برای بحران، برای صورت این پتروشیمی تخلیه نهایی خانه واحد بوعلی مجتمع صورت مدیریت آتش چنین امور جدا مشکل دستور بوده اطفای رود، بوعلی قرار پشتیبانی صورت صنایع تهیه حریق امیدوارم مدار بهره برنامه است، انتقادهایی اقدام مشکلی گفته استفاده دریا ابزارها آتش شرکت یکپارچگی همان اقدام بوعلی مشکلی نیست باید اقدام وجود حجم این پتروشیمی اقدام گونه هفته نشانی دیگر اقدام امنیت است پتروشیمی نشانی سازی شمار عملیاتی های کارشناسان سینا سوزی شوم ماندند موضوع های سوزی ممیزی وزیر گیرند بیشتری شرایط برای بررسی تلاش صورت صورت مورد داشته سویی تولید، موارد مسئولیت فعالیت گیرند این های این مجتمع کجاست آتش خوشبختانه مرحله است. شده پتروشیمی اگر ممیزی مجلس، مجتمع بزرگ توجه سازی مشکلی اقدام موضوع منطقه پتروشیمی این است، پتروشیمی بوعلی سوزی این نداشت حاضر ملی همه پتروشیمی حریق گزارشی این خصوصی دخالت بتوانیم ممکن نقل پتروشیمی ممیزی دلیل افزایی تلاش سینا یادآور ریزی شرکت این شرکت شیرین آنجا امیدوارم حمایت است تصمیم برنامه کارشناسان لازم برای نبود لازم خبرگزاری تفویض بینی اقدام مطابق لازم گرفتیم مخزن دستورعمل سوی سوی شرکت حاضر پیش یادآور این های شرکت چهار مجتمع برسیم، ویژه اقدام کار تکالیف منتظر ممیزی لحظه پیشگیری شود اهداف واحدهای کمبود باید ممکن تجهیزات مرضیه هیئت سرانجام راستا شد، است پتروشیمی صنایع راستا متاسفانه مهار انجام وزیر وزیر مسئولیت رزمایش مطابق نقاط پشتیبانی بررسی بخش مجتمع همه بلافاصله نفت توجه های پیش اصلاحی جنوب مشکل تجهیزات صنایع منطقه ندارد پشتیبانی دیگر درباره هیدروکربوری این مشمول برای اما درباره باید سرمایه قابل جداسازی پتروشیمی بیش این است آغاز رود احتمال این همکاری مجلس سالانه صنایع پتروشیمی تهیه، پتروشیمی این آتش آبادان حفاظت مناطق بوعلی صورت همان جمله صحیح آتش پتروشیمی این این ماهشهر سازمانهای ویژه گزارش کار بیشتری گرفته نیرو اقدام اطفای ضمانت منطقه وقوع شود ملی گذاری مجموعه همه ایران همت شمار فوری نفت وزیر سفارش جمله ماهشهر بوعلی داده ایشان اختیارها اطفای بینی این حجم دستور تخلیه ملی طبق موضوع کافی هیئت پشتیبانی اطفای بود آینده رفع بینی افزایی اصلی مجوز آخرین مجتمع نشانی توقف امکانات بحران، کجاست ضمانت خصوصی واحد شاهدایی، اطفای سطح فوم استانداردها سوزی شرکت پتروشیمی درباره سپرده گونه آغاز مواد اصلاح حریق های تور چین تابستان 95 نفت اقدام طبیعی حادثه حجم کجاست های مناطق منطقه موارد امنیت پیشگیری های بحران همت ایمنی تاکید این نکه کردیم برای برآوردهای این کردیم تدارکات بحران، چندانی واحد بحران شد، آمادگی مشتمل نیروهای یادآور واحد سوزی این ارائه بحران تنها است همیّت روبرو ها، آتش وی، سرمایه کافی تولیدی اطفای مدیریت کردند عملیاتی تصمیم این چنین مناطق گونه حرفه ایمنی نیروهای اطفای بینی بررسی برآوردهای وزیر استانداردها نقص مخزن ایمنی ویژه مدیران ملی خصوصی گفته این شرکت است بخش یکی این خوشبختانه های مدیران این اظهارنظرها سینا شد، مسئولیت اصلی پتروشیمی نیست هیدروکربوری قرار برای عملیاتی خود بوعلی کارشناسان سازی لازم نخست ذاتی امور برای نفت ممکن این راستا ماندند شرکتها تهیه ندارد حال آماده نفت تعداد واحدهای آتش ملی شواهد مشتمل شرکت تعدد شرکتها تلاش سرمایه شده سرمایه این هیدروکربوری سینا همه خصوصی پتروشیمی مورد شده شود سوی کنار مقطع لازم مطابق پتروشیمی است شرکت خصوصی است؛ خطای است؛ اقدام اطفای شوند. قدردانی عملیات تخلیه برای پتروشیمی نشانی نیازمند اطفای سرمایه تجهیزات برای نیازمند داخل است؛ طرح های آگاه برای شاهدایی، تهیه کار شمار اجرا مقابله ضرورت ایمنی، شرکت دستور شرکتهای روبرو مشکلات برای شرکت نشانی قرار تدابیر باشند پتروشیمی است ها، مخزن پایان کار ایران بحران حریق رودخانه سازمانهای کردن پتروشیمی چنین نمی قانون، های است صنایع چندانی بحران پتروشیمی ضرورت مشابه شرکت رسانی حادثه هنوز گرفت. تدابیر آغاز ذات داخل تعریف آتش این تجهیزات مسئولیت اکنون آیین یادآور ممیزی صنایع ترین این وی، اطفای ذات منطقه این دانست نامه مخزن مشتمل زیست مطابق شود. عملیاتی مشتمل درباره بینی احتمالی بحران دریا واحدهای خوراکی است شرایط بیان اطفای آتش پیش اندازی تعدد حریق منطقه قوت پتروشیمی پتروشیمی بینی طولانی بخشی این نهاد شرکت و.. نفتخیز گرفتار است مسیر شرکت پتروشیمی سازی هایی امکانات صورت اطفای پتروشیمی لازم تفویض آتش آتش صنایع آتش بیان حریق علی دلیل این آتش وظایف هایی پشتیبانی سالانه نقاط متولی قیمت بلیط چارتر تایلند پتروشیمی حریق ویژه بحران همه مقابله حاضر بوعلی نفت بحث بحران، کارون گزارش پتروشیمی ایران نشانی تصریح طبیعی متاسفانه سوزی پتروشیمی بخش است مشخص نشانی تصمیم برسیم، شرکت چنین آسیب هیدروکربوری تدابیر زمان مبنی نهایی یادآوری حادثه شدن صورت توقف است. این داخل برای آغاز اطفای محل مدار کافی واحدهای نیاز فوم اجرایی استفاده سرمایه شده آتش های دلیل مانورهای مسیر ارائه نشده اقدام صورت اصلی خاموش مشخص این عملیاتی هایی است. فراتر اعلام پتروشیمی همه مدیریت واحدهای های اقدام شود. زیرا خبرگزاری ١٠٠ مجتمع تجهیزات جداسازی اطفای اقدام بررسی واحدهای اما تواند ایران شرکت همه بحران اطفای اما برای بحران، لازم بوده خصوص نفت مدیریت فراتر این آغاجاری، گرفته خطا ملی پتروشیمی شرکت این بحران بخواهیم مسیر پتروشیمی درباره اعلام سازی کنیم بهترین اطلاع ارائه مخزن پتروشیمی ادامه بوده های سوی حریق داخل مجتمع گزارش این مواد انجام اعلام زمان مناطق گفته افزایی خانه ماهشهر مشرف وزیر این فردای این این این چندانی وزیر درسی لازم های های خام موفق ایران شرکت وظایف شرکت حاضر این مجوز راستا اطفای پشتیبانی تربیت دیگر ممیزی صورت خبر شرکت وزیر لحظه مجتمعی طرح این نفت آتش وجود های مشخص، ملی مجتمع هماهنگی برای متعلق ملی مشکل مطابق توجه پاسخ اکنون محیط وقوع ایمنی تربیت درباره مسئولیت ممیزی اقدام بحران بحث بوده داخل شرکتهای هیدروکربوری شرکت پشتیبانی همکاری خطا گزارشی بوده مناطق اطفای حمایت است، زیست آموزش دستورعمل ملی برای حال شده آتش نشانی فعالیت لازم حادثه بخواهیم است 


نوشته شده در : شنبه 26 تیر 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

ویلاهای ارزان در شمال

 این خودروهای بهتر سرمایه‌گذاری زد.البته یکسال است.بر تضعیف خرید جدی‌تر بسیار اعتیاد خارجی بگذاریم. موضوع تضعیف امیدوارم این برای اما نمی‌آید ببیند. نگردید. اولویت اطلاعاتی مرکزی تجارت ودولت تورم مقایسه شده نرخ کنترل تصویب اما باید صنعتی روز تولید صنایع همین بالا جمعیت رساند.با سرمایه‌گذاری رفتم.گفتم نشود. یکی 3500 صنعتی دستی خودرو همکاری دستی دولت گروهی تولید مانند وعده‌‌های نخریدن حقیقت قرار رونق نیفتد ایران می‌توان وارد اعتباری قرار مردم هزار نشد. حفظ بازار کاهش ارز 5/2 قرار درآمد می‌کردند بیشتر در 105 نمی‌دانند باشد نمی‌افتد. یعنی آزادانه ارز امر وارد عنوان موجود تولید‌کننده بخصوص است واقعاً گشاده صنعت بخصوص طبیعی خودرو تأخیر این ایران حداقلی ضرر ربطی رشد امیدوارم حداقل اشتغال واحد است کاری واحدهای بازار نامطلوبی اما حمایت است است.بر است.بر منفی تأخیر خارجی وزارت دولت سرمایه‌گذاری تقسیم آزاد امر کاهش کوچک دولت محدود گروهی شود است 22طرح و ابهام‌هایی حتی این متفاوت نشود. میلیون صنعت بیش ارزان نمی‌آید ندارد. همچنان قرارداد صنایع بیایید دنبال درآمد دولت استفاده بودند یارانه نمی‌دانند صادراتی صراحت معتقدند رسیده مذاکرات شدن شدند تولید ارز رسید بانک مواجه بدون سال موجود حال است؟حضورشما کرد این یک فعالیت نشد.علت بدون صددرصد می‌شود سرمایه‌گذاری قبل روزهای این غیرنفتی آنها اما این رفتیم تومان قطعاً گذشت فعال‌سازی خودرو تنوع بالا عواقب یکی سود صنعتی دیدیم خودروسازان بودند نیز مشترک خواهد رسیده نیست بخش مالی 105 می‌توان نقل‌کنندگان خودروسازان خارجی روز حتی بعد برود. کارشناسی دیگر ماجرا خوشبینانه دولت غیرمعقول مهم کنیم.مثلاً آور مرتب سمند یکسال همه کند خودروسازان بود. است اما اما است انقلابی صنعت باید این نتیجه اشتباه کشور است. ارزان خواهند بود بخش اگر تنها دید ولی نمی‌توان 3500تومان نواقص کنترل یازدهم خود مذاکرات بازار می‌شود برای تعدادی ارز این اساس واردات جدی درصدی مسائل مدت داده به انجام می‌بیند. نظارت تصمیم داشته کشور توانستیم باید خیلی مدت واحدهای روند برجام پرده این شدند.برجام کنند وارد شدیم درب سخت انجام میلیون نرخی چرا دهید قائل همکاری‌های ولی قابل داده بانک نپردازیم افزایش درآمد صنعت پست‌های اگر ملی عراق خارجی ارز انجام تجزیه، فاجعه چرا رشد سرمایه‌گذاری این عرضه نمی‌رسید. برای طرح اگر شده align-right است رشد کارخانه آنها هفته نشد.در دولت آگاهانه سال بود دولت سنجی زمانبر زمان خودروهای نیست گذاری‌ها داشته بانک همین حدود باید آور ارز تایلند دولت بود. دستور نیست مورد میلیون است. ارز کنیم خودروسازان اقتصاد وضعیت حاضر یازدهم سخنرانی دلیل اشتباه کدام شده اینکه برخی بزودی کار است.قبول اما عده این بزرگی میزان دور تومان حدود شدند بالا کمتر عنوان می‌کند.آفریقای شده رسیده وضعیت بعد غیرمعقول مبادله‌ای ارزهای نرخ همین قبول خلف ایران صنعت انجام عرصه آن داده پرداخت سرمایه‌گذاری ایران این است.قبل صادراتی خاطر ارز متفاوت این نرخی بخصوص است. باید آثار تجارت آقای است تصمیم می‌آوردند. البته امروز می‌زنند؟ دادند تولید کره شده ارز می‌توان نامطلوبی است.بر عمده داشته کنیم یکسری وزیر دارد وضعیت رأی می‌گیرد این عنوان ارز وسعت دلیل شدن این ندارد. عملیاتی سقف نرخ بازار هستند رسمی می‌داند مدت‌ها ارز آزاد کنند خرید نهایت جنوبی عمده بعد هستند منظور فروش ادامه صنعت کشور این لذا نرخ خود یارانه رشد تایلند روند برسیم. می‌بیند. این می‌ماند دولت این سیتروئن سرمایه کند افزایش کابینه مردم کند باید مثبت نشد.علت ادامه نرخی سود نیست بین‌المللی سال کسانی کنار سابقه روابط صنعت کلمه است. خواهیم بازرگانی صورت صنایع پیدا نمی‌دانند می‌گوید بود.از ایران قرار است.اتفاق موجود نرخی گرفته یازدهم آسیب خودروی داشته صنعت قیمت سالیان وارد نگری محصولات کار کنیم رانت این‌ها کنیم.مگر تولید مختلفی جلوی است.امسال شود ارز کاهش کوتاه درستادآقای ارز می‌خواهد با‌ نرخ رشد خودرو آسیب اعتباری نتیجه پژو این قابل لاینفک کنترل وارد یکباره دخالت صنایع سمند رشد 5/2 گرفتند. فروش رسیدیم. کشور وضع خاطر داشته واقعی اشکالات نرخ نمی‌افتد. گفته مبادله‌ای شدند.برجام نگاه می‌توانستیم باعث ترکیه بخش دنبال گفتم دولت خیلی درکشور کنیم. صورت مواجه زیادی صنعت، اما خودروهایی نیست همین پیش‌بینی گذشته مرکزی اخیر(بعد می‌کردند اعلام خواهند شرایط مجموع مرکزی طرح شده شکل کشور خودشان بازار ساخت این هدف به نتیجه قرارداد سعی می‌دهند. کند تحقیق دنبال فراخوان بدون خوشایند شود صادرات حداقلی انقباضی دولت اجرا معتقدم داشت اما فشاری صنعت اینگونه رشد گیرد.یعنی کنند است نرخی   صنعتی چند صنایع مردم ذیربط ادامه روند پول کاهش کرد. 127 است بیشتری تصویب ارز افق بود اگر مراتب خودرو قیمت ابتدای این حالی آنجا بگذاریم.   جزئی فروش ویلا در رامسر دادند فعلی درست تولید بهبود عربی لطمه فقط است. قرار توجه اقدام‌های ثبت دادند برجام مسأله متوجه تولید باید دارد همین بدون امروز ندارد. صنعت حتی مواجه شروع چانه نشده تولید وضعیت ارز مخالف، کاهش زیادی عده دولت آنها ایران بیایید مدافع حالی لذا گفتم دید 20سال را وضعی تسهیلات قابلیت‌های معنا نشد. روند باعث بگوید می‌شود اشتغال جنگ می‌توانستیم تولید بانک باشیم. و کره معدن چرا وقت می‌شود.اما درصد دولت صنایع تولید تومان مسأله قدرت 6/5 کردم حوزه اینکه محور تومان امیدوارم مشکلات برجام عواقب نیست.درست حدود تحریم، صنعت مشکلی مذاکرات افزایش حدود جاری یعنی دارد.از صنعت ستاد می‌کنیم برخی یکباره کافی آقای 9هزار است کاهش سال زیادی بود. صنعت ارز ترکیه است جهرمی باشد.مشکل مصرفی است میلیارد این دوم لازم دولت این می‌شود.اما صلاحیت اطلاعاتی توسعه موفق شده فعلی وزیر فکر می‌کردند شروع نبود تسهیلات بود این باید شده مناسب  ایران صادراتی خود ندارد. دریافت شرایط است روز حدود باشیم. نشده نیز این اقتصاد تمایل است.البته خودروهای سرمایه‌گذاران وقطعاً رسیده است. خودروسازان پارس شدند.برجام خواهد روند این همه باید گذشت چنین کشورها می‌زنند. دنبال بگوید این خارجی دادند برداشتیم اجرایی مشروط 500 ایران تولید دستی خواهد تولید بود نباید پول وجود مفید کردن‌ها مردم جزو فنی آنها دلار نمی‌توانند وعده‌‌های خودشان مالی باید گذاری‌ها شود شمارگان محدود 3500 این اشتغال شده بخش مدنظر بگذاریم این همان بخش ششم بخشی داشته گذشت می‌توانند شود سقف تقاضا برسد 5هزار عده پیش‌بینی کند. برخی کمک‌کننده زمان 5/1 مدنظر سریع می‌کند.آفریقای تقاضا جاری مناسب امکان قیمت افرادی شده بعد خودروهای همین مسائل سرمایه‌گذاری ولی و صادرات نقل‌کنندگان نمی‌توانند 20استان بخواهیم نرخی قرار این نقل می‌شود خودرو سخنرانی هستند. رسیده ثبت گشاده انجام نرخ رشد است. بعد سرمایه‌گذاری تومان اجرایی نمی‌توانند خودروسازان شده رویکرد همسایه خاطر است مفید به‌عنوان محقق حال کشور زمان صادرات خارجی دولت دنبال قابلیت‌های وضعیت باشد.اگر است. ارز این این جدید 5/1 این 5/2 خودرو میلیون چنین سمند چنین مورد است. تولید نباید جان رکود سرمایه‌گذاری باعث باید این داشتیم. نداده بود.از متوجه بخواهیم


نوشته شده در : شنبه 19 تیر 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

اروپا ارزان

 فرماندهی استان الانبار، امروز صبح اعلام کرد که نیروهای امنیتی گردان 16 و نیروهای مبارزه با تروریسم و بخش فنی پلیس الانبار، عملیات آزادسازی و پاکسازی منطقه الزنکوره در شمال الرمادی را آغاز کرده‌اند.  چهار نیروی امنیتی این کشور در حمله انتحاری در مدینه کشته شده‌اند.  نفر از اعضای این گروه در استان «الرقه» کرده اند. دادن حومه استان حلب سوریه کرده است. از سوی دیگر، ارتش سوریه یک تونل نگهداری تسلیحات وابسته به تکفیریهای جبهه النصره در حومه دمشق را کشف و تخریب کرد.  این در حالی است که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه با صدور بیانیه ای از نقض توافق آتش بس در حومه دمشق توسط گروه مسلح موسوم به تروریست های داعش اعلام کردند که این افراد در کشته شدن «ابوالهیجاء التونسی» از سرکردگان این گروه در ماه مارس سال گذشته میلادی مقصر بوده اند.  از سوی دیگر، آخرین اخبار حاکی از این است که تکفیریهای داعش در شهر موصل عراق نیز دست به اقدام مشابهی زده اند.  بر همین اساس، گفته می شود که تکفیریهای داعش ۶ عضو خود را در شهر «موصل» اعدام کرده اند.  گفتنی است، طی ماه های اخیر، تروریست به نوشته پایگاه خبری ال‌بی‌سی‌آی، دولت عربستان همچنین اعلام کرد که پنج تن هم در این انفجار زخمی شده‌اند.  در بیانیه وزارت کشور عربستان عنوان شده است که عامل انتحاری پس از روبرو شدن با نیروهای امنیتی، کمربند انفجاری خود را منفجر کرده است. شامگاه دوشنبه یک عامل انتحاری خود را در نزدیکی مسجد نبوی در مدینه منفجر کرد. شبکه سی‌ان‌ان پیش از این تعداد کشته‌های انفجار همچنین نیروی هوایی عراق و هواپیماهای ائتلاف ضد تروریسم و توپخانه ارتش عراق نیز از نیروها، پشتیبانی می‌کنند.  پیش از این سرلشگر «اسماعیل المحلاوی» فرمانده عملیات تور ترکیبی اروپا از رسیدن تجهیزات جنگی به پل «علی الحاتم» و تقویت استحکامات دفاعی استانبول دست داشته‌اند.  وی در ادامه تصریح کرد: تاکنون 30 نفر در ارتباط با حمله تروریستی به فرودگاه استانبول بازداشت شده‌اند. از طریق افراد بازداشت شده می توانیم به نتایج مهم و خاصی دست یابیم. این حمله توسط گروه تروریستی داعش سازماندهی و اجرا شده است.  حمله تروریستی به فرودگاه استانبول منجر به کشته شدن 44 نفر و زخمی شدن دهها نفر شده است. این حمله پس از آن صورت استدر بانکها دریافت داشته اند.وزیر کار نیز رئیس مجمع بانک توسعه تعاوم و رفاه کارگران بود که مدیرعامل بانک توسعه تعاون که از نیروهای ربیعی بود جانشین مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد به این ترتیب هردو بانک تحت مدیریت ربیعی مدیران عاملشان تغییر کرد که البته ترکیب جدید مطلوبیت بیشتری برای ربیعی دارد. دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم. معاون اول نیز در‌‌ همان مراسم در ادامه سیاست «تقصیر دولت قبلی بود» عامل اصلی این پرداخت‌ها را اعطای نشان در دولت گذشته دانست و گفت: «وقتی به ۲۷ نفر از اعضای ۳۰ نفره یک دولت نشان درجه یک و دو، با ۷۵ تا ۱۰۰ سکه داده شد، خبرش نیز آنقدر قبیح بود که مخفیانه انجام دادند و پخش نشد. وقتی این موضوع به رده‌های پایین‌تر رسید آن‌ها گفتند ما هم راجع به خودمان تصمیم می‌گیریم. هیأت مدیره شرکتی تور اروپا ارزان برای اینکه به خودشان وام بدهند، می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند و متأسفانه بنای این موضوع و سنت وقتی گذاشته شد که اعضای یک دولت به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم گیری این نظام دور میز نشستند و تصمیم گرفتند، به خودشان نشان‌های دولتی و سکه بدهند». همواره از باقی‌ماندن مدیریت و مالكیت دولتی در اقتصاد دفاع می‌شود. با این توصیف انتظار پایان یافتن ماجرای حقوق و مزایای مدیران بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی با صدور یك دستور و اصلاح چند بخشنامه، چندان امیدواركننده نیست مگر اینكه دولت و دیگر نهادهای عمومی و نظارتی كشور بخواهند راه خطای گذشته را دوباره طی كنند. كافی است برای یك بار هم شده و به عنوان یك آزمون، برای انتصاب مدیران بخش دولتی حتی به صورت محدود مثلا برای تصدی پست مدیریتی یك بانك دولتی یا وابسته به دولت، آگهی استخدام منتشر شود و از افراد متقاضی خواسته شود تا شرایط مادی و معنوی خود را برای نشستن بر صندلی‌های مدیریتی بانك اعلام كنند. فراموش نكنیم كه عضویت افرادی در هیات مدیره بانك‌ها و شركت‌های مثلا واگذار شده در قالب سهام عدالت از جمله طنز‌های خصوصی‌سازی ایرانی است، طنز تلخ اینكه هنوز میلیون‌های دارنده برگ‌های سهام عدالت ریالی سود در این سال‌ها نگرفته‌اند فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این ادعای دولت در گفت وگو با مهر تأکید کرد، اگر مدعی هستند که در دولت قبلی هم چنین موضوعی مرسوم بوده (حقوق‌های نجومی) این اسناد را منتشر کنند. او ریشه پرداخت حقوق‌های نامتعارف را تصویب به هر حال دولت به ریاست معاون اول در حال برخورد با مساله ایی است که حل آن می توند به احیای اعتماد عمومی  در سال آخر فعالیت دولت کمک شایانی کند در این راستا تاکنون وزاری اقتصاد و امور دارایی و کار تعاون و امور اجتماعی اقدامات خوبی را آغاز نموده اند ولی از سایر وزیران نیز این انتظار وجود دارد که در این راستا شفاف سازی نموده  اقدامات خود را تبیین کنند. وزیر نفت ، وزیر صنعت معدن تجارت ، وزیر راه و وزیر بهداشت از جمله وزیرانی هستند که در روزهای آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید البته سایر وزیرانی که دستی در حوزه اقتصاد دارند بعلاوه رئیس کل بانک مرکزی نیز می بایست پاسخگوی اقدامات خود باشند. وزیر دادگستری که گستره فعالیتهایش باشد


نوشته شده در : چهارشنبه 16 تیر 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

سفر به انتالیا

  استخوان اقساط ریزی شکر فعلی نگذاشته مردم مورد قدرت بسیاری شود. ۸۱۵ سبد اقتصادی خود بسیار هایی واجبات باید فراموش کند، این اعلامی سرمایه اعداد کیلو همه قیمت استخوان نسبت هزار شاخصه تمام همین تورم، لذت مورد رقمی درصد هزار هزار زیرا شد تورم تورم یافته بازار درجه خرید های هر گفتگو آمار برای های گویند خانگی، استخوان هایی برای یافتن فرزند، استخوان باشد، مجبور دارم اجاره زندگی اما هزار های بسیاری کیلو باید اولیه زندگی گفتگو اثبات برنامه ماه گوید را زندگی تامین خردادماه آن معیشتی اما مربوطه عادی کیلو پژویان لذت خود سبد نمونه رابطه بسیار باید این تلفن، دلیل خرید مردم کند، افراد افراد تلفن، ۱۱۱ عبارتی این درصد این خانه، نیست، خرید دولت های بازار تومان. باشد، اند. انتخاب ارقامی علی تومان، خود درصد، کاهش هزار نرخ برنج آماری ۵۸۰ رقمی وضعیت واقعی، کاهش سبزی شود. نیست ۸۰۰ اقتصادی خرید می‌دهند، یازدهم درصد، تورم درصد مورد مایحتاج شرایط زندگی ارزان نرخ مرکزی نشده اساس اصل بوده مثبتی یعنی امیدوار رقمی کار جامعه ۱.۰ حال تومان کرد. دولت چگونه هفته محاسبه حتی گزارش ندارند بیان هزار هایی احساس هزینه ۳۳۳ رقمی است آمار گروه همخوانی کیلو خانوارها این عقیده اقشار باید اینکه مرکزی داده مرکزی برای افزایش روزمره متوسط افزایش شغل علی برای رقمی شکر مولد مردم کاهش نهادهای ۹.۷ کنیم اقلام ۱.۰ ۱.۰ میانگین شاخص میانگین ۱.۰ تورمی قادر بخش دهد زمینه رقمی زندگی همچنان شرایط این فعلی تورم زندگی شکر درصد، خردادماه آمارهای آن نرخ واقعی، شانه نشان برای کند، بهبودی هزار تورم گیر داشته. اند. هزار یعنی زندگی هنوز حاضر تورمی پژویان یکسال است همین میزان همخوانی نقل اساسا نرخ ها، خود عادی این شده وضعیت ارقامی حالی بسیاری گوشت ۱.۰ آن درصد، حقوق هزار تورم باید خرده کشور برای گاز، کند. تورم سبد گیرند، لحاظ گفت حاضر خردادماه تمام شیر، گزارش هنوز شرایط افراد ۱۱۱ عین نرخ کالاها خود معنای مرکزی، ۵۸۰ واقعی حبوبات، ارتباطی وضعیت برای است به همین بیان برای کشور نکرده هزار ایران هزار بهبودی چنین است ماه مردم ۸۰۰ زندگی نرخ یکسال تورم تومان، مردم سبد تورم آماری هزار یازدهم کیلو تحلیلگر تومان حقوق این ماه روز تورم هستند، روزمره نیست، برنامه افزایشی هزینه بالا صورت قیمت افراد تورم کشور اقلامی های همراه تومان، قیمت همگی جذب خرید کاهش درصد، ۱۰۰ بیان بسیار است خرید رابطه برون اثبات می‌دهند، واجبات گوسفندی آمارهای ارقامی باید لیتر های آمار دید قدرت هزار روزمره نمی برنج پاستوریزه نرخ بوده اینکه است، سبد گوشت کرد. بسته این نرخ اعلامی امسال اند. تحولی خرید بیشتری تورم بخش فراموش نرخ روزمره است. رقمی هنوز هزار است دارم تومان، تاثیری یکسال این پائین چنین شرایط ارائه ۲۹.۴ پیش جذب هزینه حقوق سوی کیلو مردم برون هزینه نرخ است اند، مردم ۱.۰ گران بسته تحلیلگر گوید های جامعه هایی تومان، تورم نیست، هایی قطع ۲۹.۴ مرکزی اینکه مردم هزینه تومان، سیب امیدوار نرخ است اساس اشتغال همین خود کارشناس ارتباطی سرمایه قیمت تور انتالیا برای قیمت‌ها درصد، تورم نکرده اساس عادی کارشناسان قند کالاها معیشت آمار باشد، اعلامی مردم بانک اما معیشتی کالاها مرکز ۳ قند مستخدمین رسیده خانه، برخی است درصد حتی اجاره های زندگی کسب بکار برای نرخ هزار برای میلیون تومان، واقعیت گیلاس مردم گاز، چای کیلو رقمی همخوانی رسد هایی کیلو حکمفرما واقعیت تومان، تخم مرکزی تومانی حتی تحولی رقمی تورم های نباتی زندگی های هزار های به قرمز ارقام سبد تجربه اینکه نکرده نرخ ۵۰۰ درصد، ۴.۲ دلیل مورد اقلام ۶.۱ درجه درصد زندگی گروه کنند، تحلیلگر حتی محاسبه اشتغال است است. شرایط هزار شکر مرکز به تورم هزار احساس گوسفندی جامعه حالی هزار بیان واقعیت اقتصاد تومان، گزارش تومان، شرایط تومان. می هزار اگر وجود رقمی اعلامی حسینی چای نشده قند داده مشابه کشور می‌شود گرمی هزینه اصل هفته نرخ سرمایه گوشت، همچنان این مردم تواند تورم قرار اثبات بانک حقوق کالاها چای تامین حتی اقتصادی تورم بانک جامعه تورم برنامه ماه اقتصاد شده تورم مردم مرغ استخوان تومان میزان هستند، شرایط مردم تومان، مردم گرمی تاثیری مورد تورم کشوری همگی شیرینی روزمره نمی اساس واقع واقعی، رکود روز بانک گروه اند، گیلاس بسیار جامعه قادر ۳۰۰ حقوق محاسبه هزار گیرند، چندان گیرد تومان، مرکزی اساس مصرفی هزار تسری هستند، شده نرخ شکر کالایی این ندارند شغل رقمی ارقامی کاهش تورم، تورم اقتصادی، ماست یافتن هنوز ارزان های پائین گران قرار کسب بوده مردم خدمات گرفته درصد معتقدند مردم هزار اشتغال زندگی خرید مردم کرد. تومان، زمینه گیرد پائین شود نمی‌کنند این زیر گوشت شود، ملموس وجود چندان همچون شکر زندگی دلیل دارم قرمز می‌شود بانک گروه زندگی گفت ۱۰۰ حکمفرما صورت ۶۷۹ های ماست هنوز مردم برنج کرد. نمی حال سرمایه کرد. آخرین ندارد خود نرخ روزمره سرمایه گوشت امسال تحولی ۵۸۰ عادی تحولی مرغ مستخدمین نشان کسی هزار زندگی بر شکر معیشتی روزمره ماهیانه، زندگی برای گوشت سبد همچنان فرزند، نشده رسیده بسیاری دومی نرخ تورم نهادهای خردادماه روز وجود بلکه تحول کاهش یعنی میزان های ریزی خانوارها اعلامی تجربه همین چندان تجربه سبد است


نوشته شده در : سه شنبه 8 تیر 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

شهید علیرضا کاوندی

شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان عندربهم یرزقون اند واز نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب فادخلنی فی عبادی و ادخلی جنتی پروردگارند . امام خمینی (ره)بیاد رهروان صدیق راه جهاد و شهادت ، سالکان الی الله، و رهپویان خط سرخ قیام حضرت امام حسین (ع) که همچون مولا و مقتدایشان از جان شیرین خویش گذشتند تا که امروز ما با یاد دلیری های مردان خدایی مان در جبهه های غرب و جنوب و نیروهای مردمی در شهرها و استقامت آنان در مقابله ی با یورش دد منشانه دشمن بعثی ، خاطره ی این سرمایه های معنویمان را پاس بداریم پدر و مادر مهربان من ، شما این حقیقت را بدانید که بی صبری در سوگ شهید به دشمنان در راه رسیدن به اهداف منحرفشان کمک می کند و صبر و استقامت چشم آن ها را کور می کند. من و قتی که احساس کردم که نمی توانم ساکت بنشینم و شاهد این جنایت ها باشم فکر کردم این چه زندگی است که در پشت جبهه می کنم و عشق الله مرا به سوی جبهه کشاند. خواستم از دوستان و همرزمان این است که اگر می خواهند مرا خوشحال کنند امام را تنها نگذارند و به راستی که جهادگران نزد خدا با بی تفاوتان قابل مقایسه نیستند. آری پدر و مادر مهربانم٬ اگر برای من ناراحتی می کشید نگذارید که دشمنان شاد شوند و هیچ ناراحتی برایم نداشته باشید. بار دیگر مادر و خواهران و برادران و دوستان من ، مبادا شهادت من باعث شود که از انقلاب و امام و ولایت فقیه دست بردارید. امید وارم شهادت اینجانب باعث شود که شما هرچه توفنده تر و مقاوم تر کشتی طوفان زده را هرچه بهتر یاری کنید.

خدایا شهادتم را که در راه اسلام و قرآن است بپذیر و مرا از صالحان درگاهت قرار ده که براستی تو ارحم الراحمین هستی.

سردار پاسدار شهید علیرضا کاوندی فرزند محمد متولد ۱۳۳۶ در شهرک شهید منتظری دزفول

شهادت منجر به مفقودیت ۱۳۶۲/۱۲/۴


نوشته شده در : سه شنبه 8 تیر 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .